Organizace dne v MŠ

Provoz školy je od 6:15 hodin do 16:15 hodin.
Škola je uzavřena v době od 8:00 do 12:30 hodin především z bezpečnostních důvodů. V případě potřeby je možné předem dohodnout převzetí dítěte i v této době.

06:15 – 07:30

scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí

07:30 – 09:00

hry, didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní, ve skupině i individuálně, jazykové chvilky

09:00 – 09:30

hygiena, svačina

09:30 – 09:45

příprava na pobyt venku

09:45 – 11:45

pobyt venku

11:45 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:15

hygiena, odpočinek

14:15 – 14:45

hygiena, svačina

14:45 – 16:15

odpolední zájmové činnosti dětíOrganizační informace

Úplata za stravování

Každý měsíc jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. (a to z bezpečnostních důvodů). Tyto dny jsou vždy koncem měsíce, informace o platbách stravného jsou k nahlédnutí v MŠ.

Platí se u vedoucí školní jídelny paní J.Novákové v budově školní jídelny.
Telefon do školní jídelny: 546 431 505


Omlouvání nepřítomnosti dětí

V mateřské škole na tel.: 546 431 225 do 7:30 hod, nová budova 725 590 880
Ve školní jídelně na tel.: 546 431 505 (odhlášení stravy den předem do 15:00 hod.)

Při náhlém onemocnění dítěte je možno si první den vyzvednout oběd v mateřské škole od 11:30 do 11:45 hod. do vlastních čistých nádob.

Úplata za předškolní vzdělávání

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 472/2011 a 375/2011, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle § 123 odst. 1 - 4, v souladu s § 7 odst. 2 a 4, § 2 odst. 1 písm. d) a vyhláškou č. 14/2005 ve znění 43/2006 Sb. O předškolním vzdělávání a v souladu s dalšími platnými předpisy stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole takto :

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné
(školský zákon, § 123 odst. 2).

Bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy se stanovuje nejvýše na 12 měsíců, které se začínají počítat od 1.9.

1. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém školním roce. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 500,- korun měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2).

2. Úplata je splatná do 20. dne příslušného měsíce hotově proti podpisu.

3. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou (pokud není vydáno rozhodnutí o osvobození). Jestliže opakovaně nebude uhrazena ve stanoveném termínu a rodiče si nedohodnou s ředitelkou školy jiný termín,může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy
(školský zákon, § 35, odst. d)

4. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č.14, § 6 odst. 3), dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost potvrzením o přiznání sociálního příplatku. O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

5. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezený provoz MŠ, stanoví ředitelka MŠ zákonným zástupcům úhradu úplaty (podle vyhl. č. 43/2006 Sb.) tak, aby nepřesáhla poměrnou část výše úplaty stanovené pro měsíce, v nichž není provoz omezen. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1., v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení v provozu. V měsíci,kdy bude provoz přerušen (překážka na straně organizace), nebude úplata za předškolní vzdělání vybírána.


Důležité povinnosti rodičů

 • přivést dítě až do třídy a sdělit učitelce potřebné informace týkající se momentálního zdravotního stavu dítěte
 • vždy přivádět dítě zdravé, bez léků
 • nezatajovat důležité informace o dítěti
 • platby za školné a stravné provádět každý měsíc včas
 • odhlašovat dítě ze stravy, omlouvat nepřítomnost dítěte
 • vždy se domluvit na včasném vyzvedávání dítěte z MŠ pouze s pověřenými osobami
 • dodržovat Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny
 • při nepřítomnosti dítěte v MŠ přesahujících 14 dnů má rodič povinnost dítě omluvit

Rady pro rodiče

 • své dítě dovedete do třídy a osobně je předáte učitelce
 • zbytečně neprodlužujte loučení, se svým dítětem se rozlučte podle jeho individuálních potřeb, důvěřujte paní učitelce
 • čím déle budete slibovat, že brzy přijdete, tím to bude pro dítě i pro vás horší
 • pokud nás potkáte na vycházce, nikdy na své dítě nevolejte z důvodů bezpečnosti - dítě běží za vámi, chce jít s vámi, pláče
 • pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě tj. ve 12:30 hodin, vždy svůj slib splňte, v době oběda se pokuste nevstupovat do třídy
 • jídelníček je pestrý a je sestavován podle norem pro předškolní děti. Pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které vaše dítě nemá rádo, i přesto o jídle mluvte s dítětem hezky, snažte se jej motivovat, aby alespoň ochutnalo
 • denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i na chodbě naproti hlavnímu vchodu, najdete zde např. co děláme, jak si hrajeme, kam pojedeme, kdy bude MŠ uzavřena apod.
 • sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte Vaše dítě
 • máte-li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na Vaši paní učitelku
 • pokud to nebude možné řešit hned, učitelka po dohodě s Vámi určí termín a způsob řešení
 • důvěřujte Vaší paní učitelce
 • rodiče mají možnost kdykoli konzultovat s učitelkami ve třídách jakékoli dotazy a připomínky, popř. problémy vztahující se k výchovně vzdělávacímu procesu

Co by měly děti umět

 • při jídle sedět u stolu
 • jíst lžící, předškolní děti i nožem a vidličkou
 • pít ze skleničky a hrnečku
 • používat záchod - utírat si zadeček se postupně učíme ve školce i doma
 • upozornit včas na svoji potřebu
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku
 • poznat si svoje oblečení (vše musí být řádně podepsané)
 • obouvat a zouvat bačkory i boty (boty pomáhá zavazovat paní učitelka)
 • zvládat chůzi po schodech
 • Rodiče, některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je třeba. Nikdy dětem nevyhrožujte slovy: ve školce budeš muset ...


Školní řád (k nahlédnutí zde)
Příloha č. 1 - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Příloha č. 2 - Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

Organizace školního roku 2023/2024
Mateřská škola Zbýšov, Školní 412 , 664 11, ZBYŠOV (CZ), tel.: 546 431 225, e-mail: mspermonicek@seznam.cz
tvorba www: KRAFT Servis